torsdag 18 december 2014

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER: Läget på biblioteken just nu / Current situation at the libraries

Läget för tillfället: Min roman Ögats mörka labyrinter har köpts in av Stadsbiblioteken i Västerås och Nässjö, och som jag nämnde tidigare: Stadsbiblioteket i Eskilstuna.

Nu finns min bok även på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm samt på universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund och Umeå. Länken:

http://libris.kb.se/bib/17064597

Återstår nu tre obligatoriska bibliotek där min bok kommer finnas och katalogiseras: Universitetsbiblioteken i Göteborg, Stockholm och Linköping.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/


torsdag 11 december 2014

Min bok på Stadsbiblioteket i Eskilstuna / My book at the City Library in Eskilstuna: ÖGATS MÖRKA LABYRINTER

Det gladde mig att det signifikanta Stadsbiblioteket i Eskilstuna har köpt in min debutroman, Ögats mörka labyrinter. Eskilstuna är grann-kommunen till Kungsör, orten där jag växte upp. Eskilstuna är den största tätorten i Södermanlands län.

/*/*/

I was pleased to learn that the significant City Library in Eskilstuna has bought my debut novel, Ögats mörka labyrinter (book in the language: Swedish). Eskilstuna is the neighboring city to Kungsör, the town where I grew up. Eskilstuna is the largest city in the county of Södermanland.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/

lördag 22 november 2014

Från författartillställning i London: Patricia Cornwell / From author event in London: Patricia Cornwell

A busy week in London for international superstar Patricia Cornwell, first The Times HQ event on Nov 19, then the Waterstones Piccadilly evening on Nov 20, and the BBC News Entertainment interview, and I believe she has another event scheduled for Nov 24 at May Fair Hotel.

Patricia signing my copy of her new thriller Flesh and Blood (The 22nd Kay Scarpetta novel).
Photo:The Scarpetta books are all stand-alone forensics thriller adventures, but to follow character development of the protagonist Dr Kay Scarpetta and the other key players such as Lucy (niece and child prodigy) and Marino (detective), I would suggest reading the 22 novels in chronological order for first-time readers. And given the advance in DNA technology since 1990, when reading these books, we keep in mind the year a particular Scarpetta thriller was written/published. To the question: ‘Do you have a favourite Scarpetta book?’, Patricia answered her audience that the new book, Flesh and Blood (#22), actually is her favourite. That’s an interesting answer to many fans who have followed this series since the debut Postmortem in 1990.

The schedule on the night was tight, but I got the opportunity to ask Patricia my most important question, a question that actually resulted in a mini-dialogue with the superstar [where words are not literally reproduced, quotation marks are omitted]:

Q: “As a scientist myself, I have a particular interest in your research. You’re one of many writers known for doing meticulous research. Some of these writers [living or dead], such as Michael Crichton or Clive Cussler [or James Rollins, my mind added later], often extrapolate from established science into the realm of science fiction or outlandish adventure plots. Is that something that you have ever considered doing or may consider doing in the future?”

Patricia, smiling: Today I don’t think I would feel comfortable writing that kind of books. Maybe I would consider it in the future (?). “What kind of scientist are you?”

“PhD is in physical chemistry,” I said. [I kept my response intentionally brief.] Then I added: “I’m certain that Kay Scarpetta has read plenty of chemistry.” [In forensic medical sciences, there is a lot of chemistry, including biochemistry, inorganic chemistry and physical chemistry.]

Patricia, smiling again: “You two could exchange letters.” 

[End of mini-dialogue.]

--

An example – from the 2nd Scarpetta thriller, Body of Evidence: How forensic science is associated with chemistry and/or solid state physics (there is, in fact, a branch of forensic science called forensic chemistry):

Chapter 4: The laboratory worker Joni Hamm tells Scarpetta that salt (table salt; IUPAC name: sodium chloride; chemical formula: NaCl) was found at the scene of a murder.

Now how do we know that the grains we’ve found are NaCl? There are several techniques and approaches we could apply (sometimes in combinations) in order to get the answer, derived from obtained physico-chemical parameters and properties associated with NaCl. For example: X-ray crystallography to determine the crystal structure; thermal conductivity; ion selective electrodes (electrochemistry); measurements of substance melting point, boiling point, refractive index, solubility in water and/or in other solvents.

/*/*/

En hektisk vecka i London för internationella superstjärnan Patricia Cornwell, först The Times HQ-tillställningen 19 nov, sedan kvällen på Waterstones Piccadilly 20 nov, och BBC News Entertainment-intervjun, och jag tror att hon har ett annat event schemalagt till 24 nov på May Fair Hotel.

Scarpetta-böckerna är samtliga fristående rättsmedicinska thriller-äventyr, men för att följa karaktärsutvecklingen hos huvudpersonen Dr Kay Scarpetta och andra viktiga figurer såsom Lucy (brorsdotter och underbarn) och Marino (detektiv), skulle jag föreslå att läsa de 22 romanerna i kronologisk ordning för förstagångsläsare. Och med tanke på framstegen i DNA-teknik sedan 1990, när vi läser dessa böcker beaktar vi året då en särskild Scarpetta-thriller skrevs/publicerades. På frågan: ”Har du en egen favorit bland Scarpetta-böckerna?", svarade Patricia publiken att den nya boken, Flesh and Blood (# 22), faktiskt är hennes favorit. Det är ett intressant svar för många fans som har följt den här serien sedan debuten Postmortem (svensk titel: Den osynlige) 1990.

Kvällens schema var tight, men jag fick tillfället att ställa Patricia min viktigaste fråga, en fråga som faktiskt ledde till en mini-dialog med superstjärnan [där dialog inte är ordagrant reproducerad är citattecken utelämnade]:

Min fråga: "Som vetenskapsman har jag ett särskilt intresse för din research. Du är en av många författare som är kända för att göra noggrann research. Några av dessa författare [levande eller döda], till exempel Michael Crichton eller Clive Cussler [eller James Rollins, adderade min tankegång senare], extrapolerar ofta från etablerad vetenskap till science fiction och/eller besynnerliga/udda handlingar i berättelser. Är det något som du någonsin har övervägt göra, eller kan tänka dig att göra i framtiden?"

Patricia, leende: Idag tror jag inte att jag skulle känna mig bekväm med att skriva den typen av böcker. Kanske skulle jag överväga det i framtiden (?). "Vilken typ av vetenskapsman är du?"

"Doktorsexamen är i fysikalisk kemi", sa jag [svaret avsiktligt kortfattat]. Jag tillade sedan: "Jag är säker på att Kay Scarpetta har läst massor av kemi." [I rättsmedicinska vetenskaper förekommer en hel del kemi, inklusive biokemi, oorganisk kemi och fysikalisk kemi.]

Patricia, igen leende: "Ni två skulle kunna utbyta brev."

[Slut på dialog.]

--

Ett exempel – från Scarpetta-thriller nummer 2, Body of Evidence (svensk titel: Indicier): Hur forensisk vetenskap förknippas med kemi och/eller det fasta tillståndets fysik (det finns faktiskt en gren av rättsmedicin som heter forensisk kemi):

Kapitel 4: Laboratoriearbetaren Joni Hamm informerar Scarpetta om att salt (koksalt, IUPAC-namn: natriumklorid; kemisk formel: NaCl) hittades på en mordplats.

Hur vet vi att kornen som vi har hittat är NaCl? Det finns flera tekniker och metoder vi kan tillämpa (ibland i kombination) för att få svaret, genom erhållna fysikalisk-kemiska parametrar och egenskaper som förknippas med NaCl. Till exempel: röntgenkristallografi för att bestämma kristallstrukturens parametrar; värmeledningsförmåga; jonselektiva elektroder (elektrokemi); mätningar av ämnets smältpunkt, kokpunkt, brytningsindex, löslighet i vatten och/eller i andra lösningsmedel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/onsdag 12 november 2014

Under en författarintervju / During an author interview

Kärnan från min förestående intervju med Patricia Cornwell kommer förstås att postas här på FantastikThrillerSpace.

Författarintervjuer avviker inte sällan från planerna. När jag träffade Harlan Coben ifjol blev jag tvungen att improvisera till 100 %. Coben inledde kvällen med ett 45 minuter långt tal under vilket jag fick svar på samtliga frågor jag hade förberett. När det sedan blev dags för mingel och boksigneringar och intervjuer hittade jag på splitternya frågor i samma andetag som jag ställde dem.

Harlan Cobens bästa råd till mig som författare: Vikten av redigering. Vartenda ord i manuset ska bidra till berättelsen och slutprodukten. Om ett ord inte bidrar ska det strykas. 

/*/*/

The essence of my forthcoming interview with Patricia Cornwell will of course be posted here at FantastikThrillerSpace.

Author interviews do not seldom deviate from the plans. When I met Harlan Coben last year I had to improvise to 100%. Coben began the night with a 45-minute talk during which I got the answers to all the questions I had prepared. When it then was time for mingling and book signings and interviews, I thought of new questions in the same moment as I asked them.

Harlan Coben’s best advice to me as a writer: The importance of editing. Every single word in the manuscript must contribute to the story and the final product. If a word does not contribute it must be deleted.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/


lördag 1 november 2014

Nuvarande schema / Present agenda

Förbereder mötet med den internationella superstjärnan Patricia Cornwell - Drottningen av rättsmedicinska thrillers. Amerikanskans böcker har sålt fler än 100 miljoner exemplar globalt. Tillställningen med Patricia äger rum på Europas största bokhandel, Waterstones Piccadilly i London.

Redigerar min 2:a fristående thriller med planerad publicering 2015 och skriver samtidigt på bok nummer 3, en science fiction-teknothriller delvis inspirerad av min kliniska arbetslivserfarenhet från ett av Storbritanniens och Europas största sjukhus.


/*/*/

Preparing my meeting with international superstar Patricia Cornwell - the Queen of forensics thrillers. The American's books have sold more than 100 million copies worldwide. The event with Patricia takes place at Europe's largest bookshop, Waterstones Piccadilly in London. 

Revising my second stand-alone thriller with planned publication in 2015 and simultaneously writing book number 3, a science fiction techno-thriller partly inspired by my clinical work experience from one of the largest hospitals in the United Kingdom and Europe.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/fredag 31 oktober 2014

Författaren och ämnet / The writer and the subject

Väljer författaren sitt ämne? Eller är det ämnet som väljer författaren? Frågan är förrädisk, inte alls enkel. Låt oss se vad två av litteraturvärldens giganter säger.

Mario Vargas Llosa: “Jag tror att ämnet väljer författaren. Jag har alltid haft en känsla av att vissa berättelser trängt sig på mig; jag kunde inte ignorera dem, eftersom de på något obskyrt sätt relaterade till någon form av grundläggande erfarenhet – jag kan inte riktigt säga hur.” (ur: The Paris Review)

Stephen King: ”Ibland talar jag inför grupper av människor som är intresserade av litteratur eller att skriva, och innan frågestunden är över är det alltid någon som reser sig och ställer frågan: Varför väljer du att skriva om sådana hemska ämnen? 

Jag svarar oftast detta med en annan fråga: Varför antar du att jag har ett val? 

Vi tycks alla vara utrustade med ett filter i våra sinnen, och alla filter har olika storlekar och maskor. Vad som fångas i mitt filter kanske rinner rakt igenom ditt.” (ur: förord till Night Shift)

--
Det är intressant att jämföra dessa uttalanden från två så väldigt olika författare som King och Vargas Llosa. De säger alltså samma sak: Författaren väljer inte sitt ämne. Det är tvärtom. Ämnet väljer författaren. Jag är själv övertygad om att det är sanning. Det är i alla fall sant för mig. Det finns en sorts kraft inom mig som dikterar vilka berättelser som kräver att berättas. Detta har varit sanning för mig ända sedan jag började skriva fiction på allvar och med en professionell inställning för sju år sedan. 

/*/*/

Does the writer choose his/her subject? Or is it the subject that chooses the writer? The question is treacherous, not at all simple. Let's see what two of the world's literary giants say.

Mario Vargas Llosa: "As far as I’m concerned, I believe the subject chooses the writer. I’ve always had the feeling that certain stories imposed themselves on me; I couldn’t ignore them, because in some obscure way, they related to some kind of fundamental experience - I can’t really say how." (from: The Paris Review


Stephen King: "Sometimes I speak before groups of people who are interested in writing or in literature, and before the question-and-answer period is over, someone always rises and asks this question: Why do you choose to write about such gruesome subjects? 


I usually answer this with another question: Why do you assume that I have a choice?


Writing is a catch-as-catch-can sort of occupation. All of us seem to come equipped with filters on the floors of our minds, and all the filters have differing sizes and meshes. What catches in my filter may run right through yours." (from: foreword to Night Shift)


--

It is interesting to compare these statements from two such very different writers as King and Vargas Llosa. They obviously say the same thing: The author does not choose his/her subject. It's the other way around. The subject chooses the writer. I am convinced that that is the truth myself. It is certainly true for me. There is a kind of force within me that dictates what stories that require to be told. This has been true for me since I started writing fiction seriously and with a professional approach seven years ago.

onsdag 29 oktober 2014

Möte med filmregissörerna/skådespelarna Adam Brooks, Matthew Kennedy och Conor Sweeney / Meeting with Canadian filmmakers (the Astron-6 team)


Från vimlet vid Sheffield Horror Film Festival 2014: Mitt möte med tre av de fem medlemmarna ur det kanadensiska filmskapar-teamet Astron-6: Adam Brooks (vänster), Matthew Kennedy och Conor Sweeney. Trycket från Adams arm om mina axlar får mig att luta något framåt. Och läsglasögonen, som jag inte har hunnit avlägsna, får mig att se tio år äldre ut än vad jag faktiskt är.

Regissören och skådespelaren Conor Sweeney (längst till höger) är bror till skådespelerskan Meredith Sweeney. Meredith förekommer i ett flertal Astron-6-filmer, bl a The Editor, Manborg, Father's Day, Lazer Ghosts 2, Haunted, och Cool Guys. De två Astron-6-medlemmarna som saknades vid tillställningen i Sheffield var Jeremy Gillespie (kompositör av filmmusik), och specialeffekt-mästaren tillika regissören Steven Kostanski, som också arbetar i Hollywood.

Den nya filmen The Editor hade brittisk/europeisk premiärvisning i Sheffield den 24:e oktober 2014. Filmen har svensk/nordisk-premiär vid Stockholms filmfestival i november 2014.

/

From the crowd at Sheffield Horror Film Festival 2014: My meeting with three of the five members of the Canadian filmmaking team Astron-6: Adam Brooks (left), Matthew Kennedy and Conor Sweeney. The pressure from Adam's arm around my shoulders makes me lean slightly forward. And the reading glasses, which I haven't had time to remove, make me look ten years older than I actually am.

The director and actor Conor Sweeney (far right) is the brother of actress Meredith Sweeney. Meredith occurs in several Astron-6 films, including The Editor, Manborg, Father's Day, Lazer Ghosts 2, Haunted and Cool Guys. The two Astron-6 members missing at the event in Sheffield were Jeremy Gillespie (composer of film scores), and the make-up/special-effects master and director Steven Kostanski, who also works in Hollywood.


fredag 24 oktober 2014

Nu ute i handeln: Min genreöverskridande thriller ÖGATS MÖRKA LABYRINTER / Now on sale: My cross-genre thriller ÖGATS MÖRKA LABYRINTER

Oktober 2014: Filmskaparen David Cronenberg (en av mina favoritregissörer) och jag debuterar som publicerande romanförfattare praktiskt taget samtidigt. Cronenbergs skruvade thriller Consumed publicerades den 9:e oktober, och min (skruvade?) thriller Ögats mörka labyrinter fick publiceringsdatumet 20:e oktober.

De olika online-butikerna har förstås sina individuella prissättningar för min bok, där förlaget Solentros egen online-bokhandel erbjuder lägsta pris. En jämförelse här:

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/

/

October 2014: The filmmaker David Cronenberg (one of my favourite directors) and I become publishing novelists at about the same time: Cronenberg's twisted thriller Consumed was published on 9 Oct, and my (twisted?) thriller Ögats mörka labyrinter received the publication date 20 Oct.

At present, my published fiction exists in Swedish language edition only.torsdag 23 oktober 2014

Sheffield Horror Film Festival 2014

Dags igen för en av årets höjdpunkter: Sheffield Horror Film Festival (Skräckfilmfestivalen i Sheffield). Årets upplaga äger rum 24-26 oktober. Årets Hedersgäst är den legendariske amerikanske regissören/producenten Brian Yuzna. Bland övriga speciellt inbjudna gäster finns Adam Brooks, Matthew Kennedy och Conor Sweeney, tre av fem medlemmar ur det kanadensiska filmskapar-teamet Astron-6.

Jag kommer naturligtvis själv att vara på plats, liksom varje år, och jag laddar redan inför fredagskvällens öppningsgala.

/

That time of year again - one of the year's highlights: Sheffield Horror Film Festival. This year's edition takes place 24-26 October. The 2014 Honorary Guest is the legendary American director/producer Brian Yuzna. Other specially invited guests include Adam Brooks, Matthew Kennedy and Conor Sweeney, three of five members from the Canadian filmmaking team Astron-6.

I'll attend the event myself of course, just like every year, and I'm already getting mentally ready for tomorrow night's Opening Gala.

torsdag 16 oktober 2014

Mitt möte med science fiction-mästaren Peter F. Hamilton / My meeting with science fiction master Peter F. Hamilton

Det var naturligtvis roligt att en av världens främsta science fiction-författare önskade mig lycka till med lanseringen av min debutroman nu i oktober. I tisdags hade jag nöjet att träffa och lyssna till Peter F. Hamilton, Storbritanniens och en av världens bäst säljande science fiction-författare. Tillställningen ägde rum på Waterstones i Leeds. Science fiction-mästaren gav ett föredrag kring sin nya rymdopera och avslutade med boksignering.

/

It was nice, of course, that one of the world's greatest science fiction authors wished me good luck with the launch of my debut novel this month. Last Tuesday I had the pleasure to meet and listen to Peter F. Hamilton, Britain's and one of the world's best selling science fiction novelists. The event took place at Waterstones in Leeds. The science fiction master gave a talk surrounding his new Space Opera and concluded with book signing.  


torsdag 9 oktober 2014

Film: MAPS TO THE STARS

Maps to the Stars (David Cronenberg 2014; Canada/USA/Germany/France)
Cast: Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Evan Bird, Olivia Williams, Robert Pattinson, Sarah Gadon, Justin Kelly, Niamh Wilson, Emilia McCarthy, Kiara Glasco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Cronenberg är en av mina absoluta favoritregissörer. Igår kväll såg jag hans senaste film, Maps to the Stars. En förträfflig film med mångfacetterat djup. Cronenbergs bästa på flera år, hans bästa sedan eXistenZ.

Mina tio favoriter (i godtycklig ordning) av David Cronenbergs filmer:

FLUGAN
VIDEODROME
THE BROOD - MISSFOSTRET
FROSSA
SCANNERS

eXistenZ
DUBBELGÅNGARE
CRASH
RABID
MAPS TO THE STARS

/

David Cronenberg is one of my favourite directors. Last night I saw his latest film, Maps to the Stars. A brilliant film with multifaceted depth. Cronenberg's best in years, his best since eXistenZ.

My top ten favourites (in arbitrary order) of David Cronenberg's films:

THE FLY
VIDEODROME
THE BROOD
SHIVERS
SCANNERS
eXistenZ
DEAD RINGERS
CRASH
RABID
MAPS TO THE STARS

  

lördag 4 oktober 2014

Senast lästa böcker (fiction) / Most recently read books (fiction)

DRAGO DESCENDING (Greg F. Gifune)
HAUNTED (James Herbert)
EXTREME MEASURES (Michael Palmer)
THE STORE (Bentley Little)
TRANSPLANT (Leonard Goldberg)
THE NIGHTRUNNERS (Joe R. Lansdale)
THE GLORY BUS (Richard Laymon)
LIVE GIRLS (Ray Garton)
INTERVENTION (Robin Cook)
DEADLY ERRORS (Allen Wyler)
LETHAL PRACTICE (Peter Clement)

onsdag 17 september 2014

Veckans citat / Quote of the week

"An intellectual puzzle. What nuances might Dickens have added if he'd written the screenplay for Killer Klowns from Outer Space?"

- Dean Koontz

tisdag 16 september 2014

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER - Utgivningsdatum: 20:e oktober 2014
Ögats mörka labyrinter (Genre: thriller/spänning/action/fantastik)
Antal sidor: 396
Språk: Svenska
Format/Storlek: Storpocket, Classic A5 (148×210 mm)
ISBN 978-91-7565-116-3
Förlag: Solentro AB, Malmö


Synopsis - ÖGATS MÖRKA LABYRINTER:

Någon mördar kvinnliga studenter vid ett universitet i norra England. Bland offren finns en svenska. Kennet Sorin – fysikdoktor och thrillerförfattare – startar sin egen dunkla mordutredning med hjälp av sin katt och sin nya gåtfulla flickvän. Flickvännen visar sig vara spion och hemlig agent för SCDX, en fördold internationell brottsbekämpande organisation. SCDX är möjligtvis mer filosofi eller konsensus än företag. Samtidigt pressas Kennet av sin kontroversielle farbror.

Spåren leder Kennet till vetenskapens värld och mystik, inklusive ett möte med en svensk-amerikansk professor i Paris. Han upptäcker bisarrheter i sitt romanskrivande. Dessutom råkade han träffa den svenska tjejen två gånger: samma kväll som hon höggs ihjäl, och ett år tidigare, i samband med en vistelse i Sverige. Kan han själv vara mördaren? Är författaren en psykotisk romanfigur som klivit ut ur sin egen bok?Swedish original title: Ögats mörka labyrinter (Genre: thriller/suspense/action/fantasy)
396 pages
Language: Swedish
Format/Size: Trade paperback, A5 (148×210 mm)
ISBN 978-91-7565-116-3
Distribution & Administration: Solentro AB, Malmö, Sweden


Synopsis - ÖGATS MÖRKA LABYRINTER:

Someone murders female students at a university in northern England. Among the victims is a Swedish girl. Kennet Sorin – a physics doctor and thriller novelist – starts his own murky murder investigation with the help of his cat and his new mysterious girlfriend. The girlfriend turns out to be a spy and secret agent for SCDX, a shadowy international law enforcement organisation. SCDX is possibly more philosophy or consensus than a company. Meanwhile, Kennet is pushed by his controversial uncle.


The tracks lead Kennet to the world of science and mysticism, including a meeting with a Swedish-American professor in Paris. He discovers bizarre elements in his own fiction writing. In addition, he happened to meet the Swedish girl twice: the same evening she was stabbed to death, and a year earlier, in connection with a trip to Sweden. Could he be the killer himself? Is the author a psychotic fictional character who stepped out of his own book?
 

måndag 15 september 2014

Hjärtligt välkommen / Very welcome

Hjärtligt välkommen till FantastikThrillerSpace.

FantastikThrillerSpace handlar både om min egen fiction och om andras i den oändliga thriller-rymden. Jag ska beröra såväl litteraturens som filmens världar: två parallella universum, två integrerade fictionspråk. Av naturliga skäl läser jag mycket, både facklitteratur och fiction. Dessutom ser jag film. Under mina hittills arton år som utlandssvensk har jag haft nöjet att träffa och lyssna till ett flertal internationella superstjärnor från både filmens och litteraturens värld: globalt berömda filmregissörer och romanförfattare. Mina upplevelser, och hur mina upplevelser påverkar mig i mitt eget skapande av fiction, kommer att figurera på FantastikThrillerSpace i tillämpliga sammanhang.Very welcome to FantastikThrillerSpace.

FantastikThrillerSpace is both about my own fiction and others in the infinite space of thrillers. I’ll reflect on the literature world as well as the film world: two parallel universes, two integrated languages of fiction. For natural reasons, as a writer, I read a lot, both non-fiction and fiction. Furthermore, I see film. Over a number of years I’ve had the pleasure to meet and listen to several international superstars from both the literature- and the film world: globally renowned novelists and film directors. My experiences, and how my experiences affect me in my own creation of fiction, will feature at FantastikThrillerSpace in relevant contexts.