lördag 22 november 2014

Från författartillställning i London: Patricia Cornwell / From author event in London: Patricia Cornwell

A busy week in London for international superstar Patricia Cornwell, first The Times HQ event on Nov 19, then the Waterstones Piccadilly evening on Nov 20, and the BBC News Entertainment interview, and I believe she has another event scheduled for Nov 24 at May Fair Hotel.

Patricia signing my copy of her new thriller Flesh and Blood (The 22nd Kay Scarpetta novel).
Photo:The Scarpetta books are all stand-alone forensics thriller adventures, but to follow character development of the protagonist Dr Kay Scarpetta and the other key players such as Lucy (niece and child prodigy) and Marino (detective), I would suggest reading the 22 novels in chronological order for first-time readers. And given the advance in DNA technology since 1990, when reading these books, we keep in mind the year a particular Scarpetta thriller was written/published. To the question: ‘Do you have a favourite Scarpetta book?’, Patricia answered her audience that the new book, Flesh and Blood (#22), actually is her favourite. That’s an interesting answer to many fans who have followed this series since the debut Postmortem in 1990.

The schedule on the night was tight, but I got the opportunity to ask Patricia my most important question, a question that actually resulted in a mini-dialogue with the superstar [where words are not literally reproduced, quotation marks are omitted]:

Q: “As a scientist myself, I have a particular interest in your research. You’re one of many writers known for doing meticulous research. Some of these writers [living or dead], such as Michael Crichton or Clive Cussler [or James Rollins, my mind added later], often extrapolate from established science into the realm of science fiction or outlandish adventure plots. Is that something that you have ever considered doing or may consider doing in the future?”

Patricia, smiling: Today I don’t think I would feel comfortable writing that kind of books. Maybe I would consider it in the future (?). “What kind of scientist are you?”

“PhD is in physical chemistry,” I said. [I kept my response intentionally brief.] Then I added: “I’m certain that Kay Scarpetta has read plenty of chemistry.” [In forensic medical sciences, there is a lot of chemistry, including biochemistry, inorganic chemistry and physical chemistry.]

Patricia, smiling again: “You two could exchange letters.” 

[End of mini-dialogue.]

--

An example – from the 2nd Scarpetta thriller, Body of Evidence: How forensic science is associated with chemistry and/or solid state physics (there is, in fact, a branch of forensic science called forensic chemistry):

Chapter 4: The laboratory worker Joni Hamm tells Scarpetta that salt (table salt; IUPAC name: sodium chloride; chemical formula: NaCl) was found at the scene of a murder.

Now how do we know that the grains we’ve found are NaCl? There are several techniques and approaches we could apply (sometimes in combinations) in order to get the answer, derived from obtained physico-chemical parameters and properties associated with NaCl. For example: X-ray crystallography to determine the crystal structure; thermal conductivity; ion selective electrodes (electrochemistry); measurements of substance melting point, boiling point, refractive index, solubility in water and/or in other solvents.

/*/*/

En hektisk vecka i London för internationella superstjärnan Patricia Cornwell, först The Times HQ-tillställningen 19 nov, sedan kvällen på Waterstones Piccadilly 20 nov, och BBC News Entertainment-intervjun, och jag tror att hon har ett annat event schemalagt till 24 nov på May Fair Hotel.

Scarpetta-böckerna är samtliga fristående rättsmedicinska thriller-äventyr, men för att följa karaktärsutvecklingen hos huvudpersonen Dr Kay Scarpetta och andra viktiga figurer såsom Lucy (brorsdotter och underbarn) och Marino (detektiv), skulle jag föreslå att läsa de 22 romanerna i kronologisk ordning för förstagångsläsare. Och med tanke på framstegen i DNA-teknik sedan 1990, när vi läser dessa böcker beaktar vi året då en särskild Scarpetta-thriller skrevs/publicerades. På frågan: ”Har du en egen favorit bland Scarpetta-böckerna?", svarade Patricia publiken att den nya boken, Flesh and Blood (# 22), faktiskt är hennes favorit. Det är ett intressant svar för många fans som har följt den här serien sedan debuten Postmortem (svensk titel: Den osynlige) 1990.

Kvällens schema var tight, men jag fick tillfället att ställa Patricia min viktigaste fråga, en fråga som faktiskt ledde till en mini-dialog med superstjärnan [där dialog inte är ordagrant reproducerad är citattecken utelämnade]:

Min fråga: "Som vetenskapsman har jag ett särskilt intresse för din research. Du är en av många författare som är kända för att göra noggrann research. Några av dessa författare [levande eller döda], till exempel Michael Crichton eller Clive Cussler [eller James Rollins, adderade min tankegång senare], extrapolerar ofta från etablerad vetenskap till science fiction och/eller besynnerliga/udda handlingar i berättelser. Är det något som du någonsin har övervägt göra, eller kan tänka dig att göra i framtiden?"

Patricia, leende: Idag tror jag inte att jag skulle känna mig bekväm med att skriva den typen av böcker. Kanske skulle jag överväga det i framtiden (?). "Vilken typ av vetenskapsman är du?"

"Doktorsexamen är i fysikalisk kemi", sa jag [svaret avsiktligt kortfattat]. Jag tillade sedan: "Jag är säker på att Kay Scarpetta har läst massor av kemi." [I rättsmedicinska vetenskaper förekommer en hel del kemi, inklusive biokemi, oorganisk kemi och fysikalisk kemi.]

Patricia, igen leende: "Ni två skulle kunna utbyta brev."

[Slut på dialog.]

--

Ett exempel – från Scarpetta-thriller nummer 2, Body of Evidence (svensk titel: Indicier): Hur forensisk vetenskap förknippas med kemi och/eller det fasta tillståndets fysik (det finns faktiskt en gren av rättsmedicin som heter forensisk kemi):

Kapitel 4: Laboratoriearbetaren Joni Hamm informerar Scarpetta om att salt (koksalt, IUPAC-namn: natriumklorid; kemisk formel: NaCl) hittades på en mordplats.

Hur vet vi att kornen som vi har hittat är NaCl? Det finns flera tekniker och metoder vi kan tillämpa (ibland i kombination) för att få svaret, genom erhållna fysikalisk-kemiska parametrar och egenskaper som förknippas med NaCl. Till exempel: röntgenkristallografi för att bestämma kristallstrukturens parametrar; värmeledningsförmåga; jonselektiva elektroder (elektrokemi); mätningar av ämnets smältpunkt, kokpunkt, brytningsindex, löslighet i vatten och/eller i andra lösningsmedel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/onsdag 12 november 2014

Under en författarintervju / During an author interview

Kärnan från min förestående intervju med Patricia Cornwell kommer förstås att postas här på FantastikThrillerSpace.

Författarintervjuer avviker inte sällan från planerna. När jag träffade Harlan Coben ifjol blev jag tvungen att improvisera till 100 %. Coben inledde kvällen med ett 45 minuter långt tal under vilket jag fick svar på samtliga frågor jag hade förberett. När det sedan blev dags för mingel och boksigneringar och intervjuer hittade jag på splitternya frågor i samma andetag som jag ställde dem.

Harlan Cobens bästa råd till mig som författare: Vikten av redigering. Vartenda ord i manuset ska bidra till berättelsen och slutprodukten. Om ett ord inte bidrar ska det strykas. 

/*/*/

The essence of my forthcoming interview with Patricia Cornwell will of course be posted here at FantastikThrillerSpace.

Author interviews do not seldom deviate from the plans. When I met Harlan Coben last year I had to improvise to 100%. Coben began the night with a 45-minute talk during which I got the answers to all the questions I had prepared. When it then was time for mingling and book signings and interviews, I thought of new questions in the same moment as I asked them.

Harlan Coben’s best advice to me as a writer: The importance of editing. Every single word in the manuscript must contribute to the story and the final product. If a word does not contribute it must be deleted.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/


lördag 1 november 2014

Nuvarande schema / Present agenda

Förbereder mötet med den internationella superstjärnan Patricia Cornwell - Drottningen av rättsmedicinska thrillers. Amerikanskans böcker har sålt fler än 100 miljoner exemplar globalt. Tillställningen med Patricia äger rum på Europas största bokhandel, Waterstones Piccadilly i London.

Redigerar min 2:a fristående thriller med planerad publicering 2015 och skriver samtidigt på bok nummer 3, en science fiction-teknothriller delvis inspirerad av min kliniska arbetslivserfarenhet från ett av Storbritanniens och Europas största sjukhus.


/*/*/

Preparing my meeting with international superstar Patricia Cornwell - the Queen of forensics thrillers. The American's books have sold more than 100 million copies worldwide. The event with Patricia takes place at Europe's largest bookshop, Waterstones Piccadilly in London. 

Revising my second stand-alone thriller with planned publication in 2015 and simultaneously writing book number 3, a science fiction techno-thriller partly inspired by my clinical work experience from one of the largest hospitals in the United Kingdom and Europe.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nu ute i handeln / Now on sale:

ÖGATS MÖRKA LABYRINTER – en genreöverskridande thriller av Johan Fundin
ISBN 978-91-7565-116-3

CDON:
http://cdon.se/b%C3%B6cker/fundin%2c_johan/%C3%B6gats_m%C3%B6rka_labyrinter-30383402

Solentro:
http://www.solentro.se/publish/832

Adlibris:
http://www.adlibris.com/se/organisationer/product.aspx?isbn=9175651165

Bokus:
http://www.bokus.com/bok/9789175651163/ogats-morka-labyrinter/